Mittlerer Osten — Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Vereinigte Arabische Emirate VAE

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (MBT)  
Leclerc-388 
AMX-30-64 
   Gesamt452
Gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)    
Fuchs ABC-Spür­panz­er(32) 
M113 ex-Schweiz(180) 
Scor­pi­on -80 
AMX-VCI-10 
Enge­sa EE-11-30 
M‑3Pan­hard300 
Fahd-100 
AT-105Sax­on20 
AMX-10P20 
BMP‑3-400 
AML-60/90-105 
Enges­sa EE‑9-100 
ACV AAOV-75 
Ter­ri­er-10 
BTR 94in Aus­liefer­ung(90) 
RG-12geplant- 
VBLgeplant- 
Tigergeplant(1.000) 
   Gesamt1.250
Artillerie     
Selb­st­fahrende Artillerieself pro­pelled  
AMX-13155mm20 
G‑6155mm78 
M109A385 
  Gesamt183
FeldgeschützeHow­itzers  
Type 59130mm30 
L‑118105mm81 
M102105mm50 
M56105mm18 
  Gesamt179
Raketen­wer­fer (MRL)Rock­et Launch­ers  
Firos 25/30122mm25 
Smerch (BM9 A52‑2)300mm6 
MLRS122mm / geplant- 
  Gesamt31
Mörs­erMor­tars  
120mm-12 
  Gesamt12
Panz­er­ab­wehr (Anti Tank)   
Raketen Starter  
AT‑3Sag­ger24 
HOT-50 
MILAN-230 
Javelingeplant(1.000) 
  Gesamtca. 300