Mittlerer Osten — Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Vereinigte Arabische Emirate VAE

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (MBT)    
Leclerc - 388  
AMX-30 - 64  
     Gesamt 452
Gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)      
Fuchs  ABC-Spür­panz­er (32)  
M113  ex-Schweiz (180)  
Scor­pi­on  - 80  
AMX-VCI - 10  
Enge­sa EE-11 - 30  
M‑3 Pan­hard 300  
Fahd - 100  
AT-105 Sax­on 20  
AMX-10 P 20  
BMP‑3 - 400  
AML-60/90 - 105  
Enges­sa EE‑9 - 100  
ACV AAOV - 75  
Ter­ri­er - 10  
BTR 94 in Aus­liefer­ung (90)  
RG-12 geplant -  
VBL geplant -  
Tiger geplant (1.000)  
     Gesamt 1.250
Artillerie       
Selb­st­fahrende Artillerie self pro­pelled    
AMX-13 155mm 20  
G‑6 155mm 78  
M109 A3 85  
    Gesamt 183
Feldgeschütze How­itzers    
Type 59 130mm 30  
L‑118 105mm 81  
M102 105mm 50  
M56 105mm 18  
    Gesamt 179
Raketen­wer­fer (MRL) Rock­et Launch­ers    
Firos 25/30 122mm 25  
Smerch (BM9 A52‑2) 300mm 6  
MLRS 122mm / geplant -  
    Gesamt 31
Mörs­er Mor­tars    
120mm - 12  
    Gesamt 12
Panz­er­ab­wehr (Anti Tank)     
Raketen  Starter    
AT‑3 Sag­ger 24  
HOT - 50  
MILAN - 230  
Javelin geplant (1.000)  
    Gesamt ca. 300