Mittlerer Osten — Syrien (Syria)

Weit­ere Infor­ma­tio­nen

Interne Links

Externe Links
 

Flagge Syrien Chrest Syria

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (MBT)       
T‑72 mod­ernisiert 188  
T‑72 - / M 1.312  
T‑62 - 1.000  
T‑55  -/ MV / 1.100 ein­ge­lagert 1.100  
     Gesamt (Total) 3.500
gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)     
BTR-152  - 560  
BTR-40/50/60 - 1.000  
BDRM‑2  - 950  
BMP‑2/3 - ca. 100  
BMP‑1 - 2.500  
     Gesamt (Total) 5.060
          
Haub­itzen How­itzers     
2S3 (self pro­pelled) 152mm 50  
2S1  (self pro­pelled) 122m 400  
D30  (self pro­pelled) 122mm 55  
S‑23 180mm 10  
M1943 152mm 50  
D‑20 152mm 20  
M‑46 130mm 800  
D‑30 122mm 500  
M1938 122mm 150  
     Gesamt (Total) 2.035
MLRS       
BM-21 122mm 250  
Typ 63 107mm 200  
     Gesamt (Total) 450
       
Mörs­er (Mor­tar) 240mm, 160mm 90  
          
Raketen SSM     
Frog‑7 Starter 18 ?  
SS‑1 Scud B / 18 Starter 200  
SS‑1 Scud C / 8 Starter 80  
SS-21 18 Starter ?  
Scud D ab 2002 ?  
          
Panz­er­ab­wehr Anti Tank     
AT-14 50 Starter / Raketen 1.500  
AT‑4 150 Starter / Raketen 4.000  
AT‑5 Starter 40  
AT‑3 mon­tiert auf BRDM‑2 und BMP‑1 / Raketen 3.000  
Milan - 200  
          
Flak Anti Air­craft Guns     
Flak (Guns) ZU-23–2, ZSU-23–4, M‑1939, S‑60, ZSU-57–2, KS-19 ca. 2.000  
Luftab­wehrraketen Sur­face-to-Air Missles     
SA‑3 ? ?  
SA‑7 - 4.000