Mittlerer Osten — Oman

Oman

Land­stre­itkräfte

Typ

Ver­sion

    Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (MBT)     
Challenger2 - 38  
M60 A3 / 50 ein­ge­lagert 43  
M60 A1 6  
Chief­tain aus Dienst gestellt (27)  
     Gesamt 87
gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)     
Scor­pi­on  - 37  
Piran­ha - 174  
BTR-80 - -  
AT-105 Sax­on 15  
Fahd - 31  
Spar­tan - 23  
VAB - 23  
WZ-551 B 50  
V‑150 Com­man­do 20  
VBL ab 2003 (81)  
     Gesamt 385
Artillerie       
Selb­st­fahrende Artillerie      
G‑6 155mm 24  
M109 A2 15  
    Gesamt 39
Feldgeschütze How­itzers    
FH-70 155mm 12  
Typ 90 A 122mm / geplant (-)  
Typ 59 130mm 12  
D‑30 122mm 25  
L‑118 105mm 36  
    Gesamt 85
Mörs­er Mor­tars    
120mm - 12  
M‑30 107mm sp 12  
    Gesamt 24
Panz­er­ab­wehr (Anti Tank)     
Raketen      
Javelin - (100)  
BGM-71 A / TOW / Starter 26  
MILAN Starter 32  
TOW‑2 im Zulauf (-)  
    Gesamt -