Mittlerer Osten — Katar (Quatar)

Katar Quatar

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (MBT)    
AMX-30-44 
Chal­lenger 2 / Leclercgeplant(80) 
   Gesamt44
gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)    
VABMörs­er, HOT134 
Fahd-10 
Sara­cen19 ein­ge­lagert6 
Piran­ha II-40 
AMX-10P/VCI / RC45 
V‑150 Com­man­do-8 
Enge­sa EE‑920 ein­ge­lagert- 
Sal­adin30 ein­ge­lagert- 
VBL-16 
Fer­ret10 ein­ge­lagert16 
   Gesamt260
Artillerie      
Selb­st­fahrende Artillerie   
AMX Mk F‑3155mm22 
  Gesamt22
FeldgeschützeHow­itzers  
G‑5155mm12 
  Gesamt12
Raketen­wer­fer (MRL)Rock­et Launch­ers  
Astros II127mm SS-30 oder 180mm SS-403 
BM-21122mm- 
  Gesamt-
Mörs­erMor­tar  
Brandt120mm15 
VPM81mm auf VAB4 
  Gesamt19
Panz­er­ab­wehr (Anti Tank)    
Raketen   
HOTStarter48 
MILANStarter100