Europa — Serbien (Serbia)

Flagge Serbien

Liste nach: Pavle Jesic

Land­stre­itkräfte

bei der Armee sind nur gesicherte Infos zu Großwaf­fen aufge­führt.

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (Main Bat­tle Tanks)      
M‑84 mod. T‑72 230   
T‑72 - 65   
T‑55 T‑54, T‑55A, T‑55AM 721   
    Gesamt 1.016
gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles      
Schützen­panz­er (BVP M‑80) A 562  
Späh­panz­er (BRDM‑2) - 88  
Trans­port­panz­er (BOV VP M‑86) - 137  
Trans­port­panz­er (M‑60) P 147  
Panz­er­ab­wehr  9P122(BRDM2 Sag­ger AT3B),
9P133(BRDM‑2 Sag­ger AT-3c),M‑83
?  
     Gesamt ca. 1.000
Artillerie         
Geschütze       
M56

105mm

260  
M.38

122mm

89  
D‑30

122mm

303  
M‑46

130mm

256  
D‑20

152mm

25  
M84 ‘Nora’

152mm

52  
M1

155mm A1 Long Tom  

137  
M‑65 155mm 6  
     Gesamt 1.128
Selb­stf. Artillerie        
2S1 Gvozdi­ka

122mm

82  
     Gesamt 82
Mörs­er        
M69

82mm

1.103  
M74

120mm

283  
     Gesamt 1.383
Mul­ti­ple Rock­et Launch­er       
M‑63

128mm Pla­men

88  
M‑77 128mm Oganj 51  
M‑94 128mm 12  
     Gesamt 151
Panz­er­ab­wehr Anti Tank      
Panz­er­ab­wehr

76mm M42,100mm T‑12/MT-12,100mm M‑91 (M‑87) Topaz

ca. 2.200  
Flu­gab­wehr Anti Air­craft      
Raketen

Mis­siles

   
Strela 2M/A

-

600  
Strela 1 (SA‑9)

-

130  
Strela 10 (SA-13)

-

17  
Igla 1 (SA-16)

-

200  
KUB (SA‑6)

-

80  
BUK (SA-11)

-

1  
     Gesamt 1.028
Flak

Guns self pro­pelled

   
ZSU-57–2

-

54  
BOV‑3

-

65  
BOV-30

-

8  
     Gesamt 127
Flak

Guns

   
Mk1

40mm

128  
M1

40mm

60  
S‑60

57mm

250  
     Gesamt 438