Europa — Serbien (Serbia)

Flagge Serbien

Liste nach: Pavle Jesic

Land­stre­itkräfte

bei der Armee sind nur gesicherte Infos zu Großwaf­fen aufge­führt.

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er (Main Bat­tle Tanks)      
M-84 mod. T-72 230   
T-72 - 65   
T-55 T-54, T-55A, T-55AM 721   
    Gesamt 1.016
gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles      
Schützen­panz­er (BVP M-80) A 562  
Späh­panz­er (BRDM-2) - 88  
Trans­port­panz­er (BOV VP M-86) - 137  
Trans­port­panz­er (M-60) P 147  
Panz­er­ab­wehr  9P122(BRDM2 Sag­ger AT3B),
9P133(BRDM-2 Sag­ger AT-3c),M-83
?  
     Gesamt ca. 1.000
Artillerie         
Geschütze       
M56

105mm

260  
M.38

122mm

89  
D-30

122mm

303  
M-46

130mm

256  
D-20

152mm

25  
M84 ‘Nora’

152mm

52  
M1

155mm A1 Long Tom  

137  
M-65 155mm 6  
     Gesamt 1.128
Selb­stf. Artillerie        
2S1 Gvozdi­ka

122mm

82  
     Gesamt 82
Mörs­er        
M69

82mm

1.103  
M74

120mm

283  
     Gesamt 1.383
Mul­ti­ple Rock­et Launch­er       
M-63

128mm Pla­men

88  
M-77 128mm Oganj 51  
M-94 128mm 12  
     Gesamt 151
Panz­er­ab­wehr Anti Tank      
Panz­er­ab­wehr

76mm M42,100mm T-12/MT-12,100mm M-91 (M-87) Topaz

ca. 2.200  
Flu­gab­wehr Anti Air­craft      
Raketen

Mis­siles

   
Strela 2M/A

-

600  
Strela 1 (SA-9)

-

130  
Strela 10 (SA-13)

-

17  
Igla 1 (SA-16)

-

200  
KUB (SA-6)

-

80  
BUK (SA-11)

-

1  
     Gesamt 1.028
Flak

Guns self pro­pelled

   
ZSU-57–2

-

54  
BOV-3

-

65  
BOV-30

-

8  
     Gesamt 127
Flak

Guns

   
Mk1

40mm

128  
M1

40mm

60  
S-60

57mm

250  
     Gesamt 438