Asien — Taiwan (Republik China)

Taiwan Republik China Republic of

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er Main Bat­tle Tanks     
M‑1 A2 / Entschei­dung zum Kauf abso­lut offen -  
M‑60 A3 169  
M‑48  H / A5 550  
    Gesamt 719
gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles     
leichte Panz­er (M41/Typ64) - 675  
Infan­teriepanz­er (M‑113) 20 und 30mm Kanone 225  
Trans­port­panz­er (M113) - 650  
Trans­port­panz­er (V‑150)  Com­man­do 300  
     Gesamt 1.850
Artillerie Artillery     
Geschütze (M101)

105mm

650  
Geschütze (M114)

155mm

250  
Geschütze

M115, M59, M44

200  
PzHb (M108) 105mm 100   
Selb­st­fahrkanone (M110) 203mm 60  
     Gesamt 1.360 
Raketen­wer­fer Rock­et Launch­er   
Mehrfachraketen­wer­fer KF-II (126mm) IV und VI (126mm) ?  
Mehrfachraketen­wer­fer Cheng Feng ?  
       
Panz­er­ab­wehr   Anti Tank     
Panz­er­ab­wehrkanonen (M40)

A1 106mm

über 500   
Panz­er­ab­wehrraketen (TOW)

-

1.000