Asien — Korea Nord- (Korea North)

Weit­ere Infor­ma­tio­nen

Interne Links

Externe Links

Korea Nord North

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Bemerkung
Kampf­panz­er (MBT)    
Typ-62 - 50  
Typ-59 - 175  
T‑62 - 1.500  
T‑54/55 - 1.600  
T‑34 - 300   
     Gesamt 3.625
gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)    
Schützen­panz­er (BMP‑1) - ?  
Trans­port­panz­er (BTR-40/50/60) - ?  
Trans­port­panz­er (BTR-152) - ?  
Trans­port­panz­er (YW-531) - ?  
Trans­port­panz­er (VTT-323) - ?  
Amphi­bi­en­panz­er (PT-85) - ?  
Amphi­bi­en­panz­er (PT-75) - 500  
    Gesamt über 3.000
selb­st­fahrende Artillerie

122 bis 170mm

4.700  
       
Geschütze 122 bis 170mm 10.000  
          
Raketen­wer­fer (Rock­et Launch­er) 107 bis 240mm 2.300  
          
Granatwer­fer 82mm bis 160mm 7.500  
          
Flak 14,5 bis 100mm 11.000  
          
SAM SA‑7 und SA-16 10.000