Amerika — Nicaragua

Weit­ere Infor­ma­tio­nen

Interne Links

Externe Links

Flagge Nicaragua

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kamp­fanz­er (Main Bat­tle tanks)     
T‑54/55 - 127  
    Gesamt 149
gepanz­erte Fahrzeuge (Armored Vehi­cles)     
PT-76 - 22  
BRDM‑2 - 79  
BTR-152 - 102  
BTR-60 - 64  
    Gesamt 267
Artillerie       
Geschütze (How­itzers)    
D‑30 152mm 36  
D‑20 122mm 60  
    Gesamt 96
Raketen­wer­fer (MRL) (Rock­et Launch­ers)    
BM-21 122mm 20  
    Gesamt 20
Mörs­er (Mor­tar)    
M‑43 120mm 24  
82mm - 579  
60mm - ?  
    Gesamt 603
Flu­gab­wehr (Air Defence)     
Geschütze (Guns)    
ZPU1/2 23mm 100  
ZU-23 23mm 30  
M‑1939 100mm 56  
    Gesamt 186
Raketen (Mis­siles)    
SA‑7 - 350  
SA-14/16 - 100