Afrika — Angola

Weit­ere Infor­ma­tio­nen

Interne Links

Externe Links
 

Flagge Angola


Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er Main Bat­tle Tanks    
T‑72 - 20  
T‑62 unbekan­nte Anzahl nicht im Ein­satz 20  
T‑54/55 etwa 100 nicht im Ein­satz 90  
PT-76 - 10  
    Gesamt 140
Gepanz­erte Fahrzeuge Armored Vehi­cles    
BMP‑2 - 100  
BMP‑1 - 50  
BRDM‑2 - 40  
BTR-60 - 90  
BTR-152 - 40  
    Gesamt 320
Artillerie      
S3 (self pro­pelled) 152mm 48  
M‑46 130mm -  
D‑30 122mm -  
SU-100 100mm -  
D‑44 85mm -  
    Gesamt 298
Raketen­wer­fer /Rocket launch­er      
BM-24 240mm 12  
BM-21 122mm 50  
    Gesamt 62
Mörs­er / Mor­tar      
82mm - 250  
M‑43 120mm 40  
    Gesamt 290
Panz­er­ab­wehr Anti Tank    
AT‑3 - -  
B‑10 82mm 200  
B‑11 107mm 200  
    Gesamt über 400
Flu­gab­wehr Anti Air­craft    
Raketen­sys­teme / Rock­et Sys­tems      
SA‑7 - 300  
SA-14 - 200  
SA-16 - 50  
    Gesamt 550
Raketen / Rock­ets - -  
SA‑7 Starter -  
SA-14 Starter -  
    Gesamt ?
Geschütze / Guns      
ZPU‑4 14,5mm 200  
ZSU-23 23mm 150  
M‑1939 37mm 200  
S‑60 57mm -    
ZSU-57–2 wheeled 40  
ZSU-23–4 23mm 24  
    Gesamt über 600