Afrika — Algerien (Algeria)

Algerien Algeria

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er         
T-90   40 (320)
T-72 - Upgrade geplant M3/M4 340  
T-62   330  
T-54/55  - 310  
    Gesamt 1.020
gepanz­erte Fahrzeuge         
PT-76 - 70  
AMX-13 - 50  
BTR-80/OT-64/BTR-60 - 600  
Fahd - 200  
BTR50/60 - 445  
M-3 (pan­hard) - 50  
BMP-1 - 685  
BMP-2 - 300  
BRDM-2 - 115  
Enge­sa EE-9 - 50  
AML-60 - 55  
  - Gesamt 2.620
        
Artillerie        
Geschütze towed    
ML-20 152mm 20  
M-46/­Type-59 130mm 10  
D-30 122mm 190  
D-74/M-1931/M30 122mm 190  
M-1945/d-44 field/AT 85mm 80  
  - Gesamt 490
Selb­st­fahrende Artillerie self pro­pelld    
152mm 2S3   35  
122mm 2S1   150  
  - Gesamt 185
Raketen­wer­fer Mul­ti­ple Rock­et Launch­ers    
BM-9 A52 300mm 18  
BM-24 240mm 30  
BM-14–16 140mm 50  
BM-21 122mm 50  
  - Gesamt 148
Mörs­er Mor­tar      
M-43 160mm 60  
M-43 120mm 120  
  - Gesamt 180
Panz­er­ab­wehr Anti Tank     
Geschütze Guns    
AT-3 (Sag­ger) 76mm 50  
B-11 107mm 40  
  - Gesamt 90
Rakete mis­siles    
AT-3 Sag­ger -  
AT-4 (Spig­ot) Spig­ot -  
AT-5 (Span­drel) Span­drel -  
Milan - ~200  
  - Gesamt ~1.400