Afrika — Algerien (Algeria)

Algerien Algeria

Land­stre­itkräfte

Typ Ver­sion     Stück­zahl Gesamt
Kampf­panz­er         
T‑90   40 (320)
T‑72 - Upgrade geplant M3/M4 340  
T‑62   330  
T‑54/55  - 310  
    Gesamt 1.020
gepanz­erte Fahrzeuge         
PT-76 - 70  
AMX-13 - 50  
BTR-80/OT-64/BTR-60 - 600  
Fahd - 200  
BTR50/60 - 445  
M‑3 (pan­hard) - 50  
BMP‑1 - 685  
BMP‑2 - 300  
BRDM‑2 - 115  
Enge­sa EE‑9 - 50  
AML-60 - 55  
  - Gesamt 2.620
        
Artillerie        
Geschütze towed    
ML-20 152mm 20  
M‑46/­Type-59 130mm 10  
D‑30 122mm 190  
D‑74/M‑1931/M30 122mm 190  
M‑1945/d‑44 field/AT 85mm 80  
  - Gesamt 490
Selb­st­fahrende Artillerie self pro­pelld    
152mm 2S3   35  
122mm 2S1   150  
  - Gesamt 185
Raketen­wer­fer Mul­ti­ple Rock­et Launch­ers    
BM‑9 A52 300mm 18  
BM-24 240mm 30  
BM-14–16 140mm 50  
BM-21 122mm 50  
  - Gesamt 148
Mörs­er Mor­tar      
M‑43 160mm 60  
M‑43 120mm 120  
  - Gesamt 180
Panz­er­ab­wehr Anti Tank     
Geschütze Guns    
AT‑3 (Sag­ger) 76mm 50  
B‑11 107mm 40  
  - Gesamt 90
Rakete mis­siles    
AT‑3 Sag­ger -  
AT‑4 (Spig­ot) Spig­ot -  
AT‑5 (Span­drel) Span­drel -  
Milan - ~200  
  - Gesamt ~1.400